Warning: Declaration of ET_Theme_Builder_Woocommerce_Product_Variable_Placeholder::get_available_variations() should be compatible with WC_Product_Variable::get_available_variations($return = 'array') in /web/htdocs3/mirelinacz/home/www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/frontend-builder/theme-builder/WoocommerceProductVariablePlaceholder.php on line 135
Elektroinstalace slaboproud, slaboproudé elektroinstalace

Elektroinstalace slaboproud – MIRELINA COMPANY s.r.o.


 • Návratnost investic do bezpečnostních, komunikačních a informačních technologií je vysoká – za předpokladu, že jde o odbornou dodávku, které předcházel fundovaný návrh technického řešení a projektová dokumentace. Vysoký standard je pro MIRELINA Company s.r.o. prioritou a zároveň výzvou, důvěra klientů těší a zavazuje. Společnost je připravena řešit i ty nejnáročnější požadavky s garancí nezbytné míry utajení a diskrétnosti v těchto oblastech:POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTEM (PZTS-EZS)

  Plní funkci ochrany majetku a osob. Je ze všech možností zabezpečení tou nejrozšířenější a v praxi nejčastěji uplatňovanou. Zabezpečovací systémy PZTS (EZS) mají velmi široké možnosti použití od malých aplikací až po rozsáhlé technologické celky v nejvyšších stupních utajení.

  Systém elektronické zabezpečovací signalizace je komplex technických prostředků, které včasnou signalizací do místa obsluhy eliminují rozsah materiálních a jiných škod. Skládá ze zabezpečovací ústředny, ovládacích prvků pro aktivaci a deaktivaci systému, z detektorů a z koncových zařízení, které uvědomí uživatele o narušení objektu – sirény, telefonní vyvolávače, případně komunikační systémy s pultem centralizované ochrany.

  Detektory slouží k identifikaci narušení objektu. Pracují na různých principech – sledují infračervené vyzařování pohybujícího se objektu, detekují změny v odrazu mikrovlnného vlnění, využívají magnetick všechny detektory jsou dnes již vybaveny složitou elektronikou, která zajistí dokonalé zpracování procesu detekce a umožní prakticky eliminovat falešné poplachy.

  Informace, která vznikne na výstupu detektoru je přivedena na vstup ústředny zabezpečovacího systému, která zajistí zpracování informací a následnou aktivaci výstupních obvodů. Poplachový výstup je pak přenesen na další periferní zařízení. Komunikace obsluhy s ústřednou zprostředkovává ovládací klávesnice. Ta umožní po zadání vstupního kódu aktivovat zabezpečovací systém nebo jeho části.

  Systém PZTS může být instalován buď jako samostatná aplikace nebo jako součást dalších systémů v rámci integrace – např. systému řízení přístupu, perimetrického či security kamerového systému. Objekt vybavený PZTS může být vyveden na pult centralizované ochrany (PCO), kdy je objekt střežen z místa s trvalou vzdálenosti buď radiovou cestou, případně po telefonních nebo datových linkách. V případě alarmu, nebo jiné mimořádné události zajišťuje řešení situace operátor PCO.

  Samostatnou kapitolou elektrické zabezpečovací signalizace je vnější obvodová (perimetrická) ochrana areálů, která je důležitou součástí střežení rozsáhlých komplexů budov a prostorů jako jsou letiště, elektrárny, průmyslové objekty, vojenské základny, věznice a podobně.

  Hranice takovýchto areálů jsou zpravidla vymezeny oplocením. V tomto případě je možné detekovat změny na oplocení při jeho narušení, jako jsou vibrace nebo mechanické poškození. Střežit lze však i otevřený prostor, a to použitím infračervených nebo mikrovlnných bariér a detektorů. Další možností je uložení detekčních prvků pod zemským povrchem.

  Pro perimetrickou ochranu lze také využít i kamerový systém, jehož monitorovací a vyhodnocovací zařízení je vybaveno poplachovým managementem, který vyhodnocuje změny ve snímané scéně a následně vyhlásí alarm.

  Principů a možností nasazení perimetrické ochrany je více a vhodnost jejich aplikace je vždy nutné posoudit v závislosti na konkrétních podmínkách a terénu areálu.

  Jako doplněk v rámci realizace komplexních bezpečnostních systémů, může být dodávka PZTS na přání zákazníka rozšířena o mechanické zábrany, jako jsou mříže, bezpečnostní dveře, bezpečnostní fólie, turnikety, závory, trezory, detektory kovů a podobně. A to vše včetně certifikátu NBÚ potvrzující ověření a schválení způsobilosti těchto technických prostředků pro použití k ochraně utajovaných informací.

   

  ELEKTRICKÁ POŽARNÍ SIGNALIZACE (EPS)

  Systémy elektrické požární signalizace představují významnou část v souboru moderních sofistikovaných technologií. Tyto systémy mají významný podíl na ochraně majetku a osob. Zajišťují včasnou detekci a lokalizaci požáru a následně pak předání poplachové informace složkám zajišťujícím represivní zásah.

  Systém elektrické požární signalizace se skládá z detektorů, vyhodnocovací  telefonní ústředny a z koncových zařízení, které informují uživatele nebo hasičský záchranný sbor o vzniku požáru.

  Detektory požární signalizace pracují na různých fyzikálních principech – vyhodnocují optické, ionizační nebo teplotní parametry prostředí, ve kterém jsou umístěny. Požární rozhlasy jsou konstruovány tak, že umožňují na základě speciálně vyvinutých algoritmů spolehlivě reagovat na všechny typy hořícího materiálu a jejich konstrukce prakticky eliminuje vznik falešných poplachů. Mimo těchto tzv. automatických hlásičů jsou na únikových trasách z objektů používány ruční tlačítkové hlásiče požáru.

  Jednotlivé hlásiče požáru jsou připojeny do linek. Tyto linky jsou napojeny na ústřednu EPS. Ústředna zajišťuje komunikaci s jednotlivými hlásiči požáru a aktivaci výstupních obvodů pro ovládaná koncová zařízení. Na čelním panelu ústředny jsou obsluze nabízeny informace o celkovém stavu systému a případném požáru v objektu s detailní lokalizací.

  MIRELINA Company s.r.o. se jako systémový integrátor zaměřuje na realizaci aplikací integrujících EPS s ostatními bezpečnostními technologiemi jako jsou stabilní hasící systémy, elektronické bezpečnostní systémy, systémy kontroly vstupu, kouřové klapky, systémy otevírání nebo zavírání dveří a požárních uzávěrů, systémy odpojování elektrických a technologických zařízení a podobně. Na systém EPS je možné navázat systém ozvučení objektu, který v případě požáru a jiných mimořádných událostí slouží jako evakuační rozhlas.
  Moderní ozvučovací systémy zjednodušují kontakt mezi lidmi. Jejich účelem je oslovit, informovat, upozornit, ale i přispět ke zpříjemnění pracovního a jiného prostředí. Využití těchto systémů je velmi široké, setkáváme se s nimi ve školách, obchodních centrech, letištích, průmyslových podnicích, administrativních budovách atp. V integraci s bezpečnostními systémy plní funkci například požárního evakuačního rozhlasu.

   

  PRUMISLOVÁ TELEVIZE (CCTV)

  Je jednou z nejprogresivněji se rozvíjející oblastí bezpečnostního průmyslu. Bezpečnostní kamery (IP kamery) dnes najdete úplně všude. Plní funkci prevence, dohledu a archivace s využitím k ochraně majetku, historických hodnot a zdraví osob. Dálkový dohled je využíván pro bezobslužná pracoviště, sledování technologických procesů, monitorování dopravní situace nebo veřejného pořádku. Speciální kategorii tvoří aplikace pro objekty zvláštní důležitosti nebo objekty s vysokým bezpečnostním rizikem, jakými jsou například vojenské objekty, letiště, banky nebo galerie a muzea.

  Uzavřený televizní okruh CCTV je systém, který umožňuje sledování dění v zájmových zónách střeženého prostoru z dohlížecího centra. Pomocí vhodně rozmístěných kamer lze úspěšně identifikovat osoby, vozidla a jiné objekty, pohybující se ve snímané scéně. Mimo sledování záběrů v reálném čase je nezbytnou součástí CCTV záznamové zařízení pro archivaci a následné přehrávání zaznamenaných událostí.

  Základním stavebním prvkem, který výrazně ovlivní kvalitu celého systému je kamera. Ta může být černobílá nebo barevná. Součástí kamery je vhodný objektiv, kterým lze nastavit požadovanou šířku záběru a tím i velikost scény a množství detailů. Kromě volby vhodného motivu jsou určujícím parametrem pro kvalitní obraz světelné podmínky na snímané scéně. Jim je nutné přizpůsobit výběr kombinace kamery a objektivu. Proto moderní kamery umožňují komunikaci s objektivem a mnohá základní a provozní nastavení parametrů kamery. Pokud je intenzita světla v daném místě nízká, je nutné přistoupit k nasvícení scény. To lze provést buď běžným zdrojem bílého světla, nebo infračerveným reflektorem pro noční vidění.

  MIRELINA Company s.r.o. nabízí špičková řešení s využitím moderních komunikačních kanálů a digitálních technologií. Toto řešení umožňuje současné sledování kamer v reálném čase, záznam i přehrávání archivovaných snímků. Usnadňuje práci při archivaci, vyhledávání v záznamech a jejich dalším zpracování, export dat na paměťová média a přenos po síti.

   

  IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉMY

  Široká oblast bezpečnostních technologií a přístupových systémů, jejichž úlohou je ověření identity osoby nebo předmětu, například vozidla. Ověřování identity se nejčastěji děje prostřednictvím tzv. čipových karet, magnetických proužků, čárových kódů, rozpoznáním tvaru, u osob i rozpoznáním otisku prstu nebo jiných fyziologických jedinečností.

  Nadstavbové softwary potom identifikovaným osobám vymezují stupeň jejich oprávnění, a umožňují tak například řídit jejich pohyb v budově, ovládat zámky dveří, turnikety, branky, závory pro vjezd vozidel a podobně. Historie využití čtecích zařízení a to i neoprávněné pokusy jsou s příslušnými časovými údaji uloženy a mohou být využity pro pozdější analýzu. Dalším příkladem využití je aplikace identifikačního systému k evidenci pracovní doby zaměstnanců, propojení na podnikové stravovací systémy nebo elektronické peněženky.

  Přístupové systémy slouží k zpřehlednění pohybu vlastního i externího personálu v zájmových prostorách. Mohou být autonomní pro jedny dveře, popř. v síťové verzi s vyhodnocením na PC.

  Z hlediska designu a výrobní technologie snímačů a ID prvků je to obdoba docházkových systémů. Mají za úkol obsluhu elektrického zámku dveří. Dle přístupových práv, přidělených jednotlivým zaměstnancům těmto dveře otevřou nebo neotevřou. V případě síťové verze docházkového systému získáte dokonalý přehled o pohybu osob v objektu s přesným datem a časem průchodu nebo pokusu o průchod. V případě řešení průchodů jednotlivými dveřmi, bez potřeby evidence těchto průchodů a evidence docházky jsou připraveny přístupové systémy za velice příznivých cenových relací.

  Doporučujeme docházkové a přístupové systémy vhodně doplnit ostatními systémy ochrany informací a majetku, které plní nejen funkci generální prevence, ale výrazně zvýší bezpečnostní situaci v jednotlivých objektech.

   

  KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY

  Společným znakem pro všechny komunikační systémy je nabídnout vysoký komfort a ušetřit náklady na přenos informací hledáním alternativních komunikačních kanálů.

  V této oblasti MIRELINA Company s.r.o. nabízí kompletní řešení od klasické telefonie, až po řešení využívající moderních technologií s využitím veřejných i privátních sítí pro přenos dat a hlasu.

   

  DATOVÉ SÍTĚ

  Datové sítě představují v současné době nejrozšířenější komunikační prostředí pro přenos dat, hlasu, případně obrazu. Řešení se opírá o produkty předních světových výrobců a využívá progresivních technologií.

  Nabídka společnosti MIRELINA Company s.r.o. představuje komplexní zajištění datových sítí od návrhu po realizaci. Základem je návrh řešení topologie s jistou vizí do budoucna, výběr vhodného systému, výběr aktivních prvků, rozvaděčů, respektování požadavku zákazníka na přizpůsobení k řešení interiérů a pod. Datové sítě realizujeme prostřednictvím metalických a optických rozvodů strukturované kabeláže, bezdrátových mikrovlnných i laserových spojů.

   

   

  OSTATNÍ TECHNOLOGIE

  Systémová integrace

  Principem integrace je sloučení řízení mezi navzájem nesourodými technologiemi do jednoho homogenního prostředí. Výsledkem je zautomatizování a zrychlení procesů, zvýšení komfortu a výkonu obsluhy a tím úspora provozních nákladů. Vizualizací procesů je zajištěn jednoduchý přístup ke všem důležitým informacím bez ohledu na to, ve které části systému vznikají. S využitím moderních komunikačních kanálů lze takto monitorovat a řídit vzdálená bezobslužná pracoviště.

  Ostatní elektrotechnologie

  Trendem dnešní společnosti je prudký technický rozvoj, jehož důsledkem jsou stále větší nároky trhu v oblasti elektrotechnologií. Cíle společnosti MIRELINA Company s.r.o. se zaměřují na splnění oprávněných požadavků a očekávání zákazníků. Výsledkem aktivního přístupu a snahou vyhovět trhu je neustálé zlepšování a rozšiřování portfolia poskytovaných služeb. Společnost MIRELINA Company s.r.o. je proto schopna v oblasti slaboproudých technologií nabídnout naprosto komplexní sortiment.

   

   

   

   

Kontakty

Mobil: +420 739 319 330
E-mail: obchod@mirelina.cz

Hledat produkt…

Facebook

Aktuality

Co znamená pojem krizový management?

28.7.2017

Co znamená pojem krizový management?

Krizové situace v hotelu můžou být zapríčiněny dvěma způsoby: Více info –>

Máte nějaký dotaz? Chcete si objednat některou z našich služeb?